BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011

Uchwała Nr V/13/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.687.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.772.464,63 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 11.914.939,37 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.038.043,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.772.463,67 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 15.265.579,41 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14.874.969,41 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.158.357,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.350.639,08 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 1.350.639,08 zł.,
2) pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.918.126,00 zł., rozchody w wysokości 567.486,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.350.639,08 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie - 567.486,92 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 95.000,00 zł.,
2) wydatki w wysokości 95.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.497.216,00 zł.; koszty – 2.497.216,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 259.871,00 zł.; wydatki – 259.871,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. 1. Rezerwa ogólna wynosi 107.700,00 zł.
2. 2. Rezerwa celowa - 52.300,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.
3.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
 przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
 przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 14

Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 mar 2011 12:16
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2008 12:21
Data edycji: środa, 7 kwi 2010 12:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8780 razy
Ilość edycji: 3