BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE NR I/2017 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie stanowiska popierającego planowaną reaktywację dawnego ośrodka wypoczynkowego "Perła Jezior" oraz przekształcenia go w nowoczesny ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy "Leśna Perła Jezior".

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 114, poz. 1521 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:
§ 1.  Mając na względzie turystyczny charakter gminy Ruciane-Nida oraz wieloletnią współpracę lokalnego samorządu z PGL LP - Nadleśnictwem Maskulińskie wyraża swoje pozytywne stanowisko dla idei reaktywacji dawnego ośrodka wypoczynkowego "Perła Jezior" i przekształceniu go w nowoczesny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy "Leśna Perła Jezior", ponieważ od wielu lat ten zdegradowany i zdekapitalizowany obiekt wpływa negatywnie na wygląd Alei Wczasów - głównej ulicy łączącej obie części naszego miasta. Przejęcie go przez Lasy Państwowe daje szansę na stworzenie nowoczesnej bazy noclegowej na europejskim poziomie oraz powstanie tak potrzebnych na lokalnym rynku stałych miejsc pracy dzięki generowaniu ruchu turystycznego również poza sezonem.

Rada Miejska dostrzega również pojawiające się zagrożenia dla realizacji tak istotnej dla miasta i gminy idei przez pojawiające się działania różnych środowisk w zakresie postulatów aprobujących objęcie ośrodka ochroną konserwatorską. Zważywszy, iż Gmina Ruciane-Nida w chwili obecnej objęta jest wieloma formami ochrony przyrody, które często utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację wielu inwestycji Rada Miejska Ruciane-Nida stoi na stanowisku, iż wprowadzenie kolejnych prawnych form ochrony - tym razem poprzez nadanie statusu zabytku obiektom, które na przestrzeni ostatnich kilku dekad zostały gruntownie przebudowane lub doprowadzone do katastrofalnego stanu technicznego nie jest właściwym rozwiązaniem.

Objęcie ochroną konserwatorską, a co za tym idzie brak możliwości swobodnego inwestowania, może spowodować porzucenie pomysłu reaktywacji ośrodka i pozostawienie go w obecnym stanie, co byłoby olbrzymią stratą dla rozwoju gospodarczo-turystycznego gminy.
§ 2.  Rada Miejska Ruciane-Nida zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania niniejszego stanowiska następującym instytucjom:
1.  Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu
2.  Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie
3.  Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych
4.  Regionalnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych w Białymstoku
5.  Staroście Piskiemu


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data powstania: środa, 22 lis 2017 10:53
Data opublikowania: środa, 22 lis 2017 10:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1730 razy