BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie nr IV/2014

w sprawie włączenia terenu Gminy Ruciane-Nida do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:
§ 1
  1. W dniu 27 lipca 2012 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego. Dokument ten określił zasady tego ruchu oraz granice obszarów obu państw, których mieszkańcy mogą korzystać z ruchu bezwizowego. Po stronie rosyjskiej w strefie małego ruchu granicznego znalazł się cały Obwód Kaliningradzki, a po stronie polskiej tylko części województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. W rezultacie w strefie znalazły się m in. regionalne metropolie np. Olsztyn i Elbląg (woj. pomorskie – Trójmiasto), a pominięto powiaty należące do południowego pasa regionu, m. in. ełcki, piski i szczycieński.
  2. Gmina Ruciane-Nida jest współtwórcą dokumentu Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia 2020 obejmującego 12 gmin w pasie od Węgorzewa do Rucianego-Nidy. Dokument charakteryzuje gminy jako grupę podmiotów ściśle powiązanych nie tylko pod względem gospodarczym, społecznym, demograficznym i komunikacyjnym, ale także przyrodniczym i kulturowym. Charakterystyka obszaru wskazuje, że jest on spójny jako całość i tworzy swego rodzaju subregion w tej części województwa. Wykluczenie gmin Ruciane-Nida, Pisz i Orzysz ze strefy małego ruchu przygranicznego przeczy podstawowym założeniom i celom strategii – tworzeniu powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, samorządami i społecznościami 12 gmin.
  3. Mały ruch graniczny ułatwia kontakty pomiędzy społecznościami lokalnymi obu państw. Gmina Ruciane-Nida poszukuje partnerów na terenie obwodu Kaliningradzkiego w sprawie wymiany i rozwijania współpracy. Objęcie terenu Gminy Ruciane-Nida ruchem bezwizowym znacznie ułatwiłoby nawiązywanie kontaktów i roboczych spotkań zainteresowanych stron. Przykładem tego może być jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie, która od czterech lat prowadzi współpracę z rosyjskimi partnerami. Dzięki nawiązanej współpracy jednostka pozyskała wóz strażacki częściowo sfinansowany ze środków europejskich. Objęcie Gminy Ruciuane-Nida małym ruchem granicznym ułatwiłoby, a przede wszystkim skróciłoby okres czasu niezbędny do zrealizowania wspólnego projektu. Dotychczasowe ograniczenia – wizy i odprawy celne, hamują więc rozwój działalności organizacji pozarządowych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
  4. Najważniejszy jest jednak wpływ, jaki rozszerzenie strefy mogłoby mieć na rozwój gospodarczy Rucianego-Nidy. Doświadczenia gmin objętych strefą małego ruchu granicznego wykazują, że pomimo trwającego kryzysu podmioty gospodarcze z tych terenów odczuły wyraźną poprawę dzięki klientom i kontrahentom z Obwodu Kaliningradzkiego. Szczególnie dotyczy to handlu i sezonowo sektora usług. Nasza gmina posiada duży i dobrze rozwinięty potencjał turystyczny, który mógłby stanowić interesującą ofertę dla zagranicznych gości. Ofertę nieodbiegającą od tego, co gościom z Rosji oferują gminy położone w linii Wielkich Jezior Mazurskich. W tym kontekście Mikołajki oddalone zaledwie o kilkanaście kilometrów od Rucianego-Nidy mogą korzystać z dobrodziejstwa małego ruchu granicznego, a Gmina Ruciane-Nida – nie.
  5. Wnosi się o włączenie terenu Gminy Ruciane-Nida do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania oświadczenia: Premierowi Rządu RP, Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz do wiadomości Staroście Piskiemu, Staroście Ełckiemu i Staroście Szczycieńskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2258 razy