BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała budżetowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20 827 087,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 049 609,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 777 478,00 zł.

§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 649.263,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 1 628 904,72 zł, wydatki bieżące w wysokości 19.020.358,82 zł
 2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1 628 904,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
Nadwyżka budżetu gminy wynosi 177 823,46 zł i przeznacza się ją na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4
Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 177 823,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,

§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 92 000,00 zł
 2. wydatki w wysokości 92 000,00 zł
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9
 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 704 000,00 zł; koszty - 2 614 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 312 950,00 zł; wydatki - 312 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10
Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 171 072,71 zł w tym: ze środków funduszu sołeckiego - na łączna kwotę 171 072,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11
 1. Rezerwa ogólna wynosi 137 800,00 zł.
 2. Rezerwa celowa - 52 200,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12
 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
  1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
   • przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
   • przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego;
  3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  4. zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014: - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 14
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data powstania: piątek, 21 lut 2014 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2014 11:49
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3111 razy