BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012

Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 28 088 999,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
dochody bieżące w wysokości 20 518 537,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7 570 462,00 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 604 256,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
wydatki majątkowe w wysokości 6 219 479,00 zł,
wydatki bieżące w wysokości 20 384 777,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6 119 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.
Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 484 743,00 zł i przeznacza się ją na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4.
Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1 484 743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł.

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 280 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):
 1. dochody w wysokości 90 300,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 90 300,00 zł.


§ 8.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 914 645,00 zł; koszty - 2 914 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 265 900,00 zł; wydatki - 265 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.
1. Rezerwa ogólna wynosi 148 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa - 52 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane–Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane–Nida do:
 1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
  • przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
  • przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 4. zaciągania zobowiązań:
  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013;
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 12.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 13.
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2012 11:35
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2012 15:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3468 razy