BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

Nr geod. 17/5, pow. 58 m2,
Położenie: Swignajno
KW 13036
Cena netto 1.106,00 zł.


1.Powyższa nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 17/2, zgodnie z uchwałą nr XXIV/65/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 28.08.2008 roku, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Ceny sprzedaży brutto wynosi 1.349,32 zł ( cena netto – 1.106,00 zł + 22% podatek VAT -243,32 zł = 1.349,32 zł). Ponadto nabywca pokrywa koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
3.Nabywca cenę sprzedaży uiszcza najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
4.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
5.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
6.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida położona jest w strefie oznaczonej jako „ tereny zainwestowane z przewagą zabudowy zagrodowej”. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę zagrodową poprzez dołączenie jej do nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 17/2.
7.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,
od dnia 6.03.2009 roku do 27.03.2009 roku.Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 09:32
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 09:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2029 razy