BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacja projektu pt. „Remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu, w związku z realizacja projektu pt. „Remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w neogotyckim kościele w Wejsunach.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone jest z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

 1. Zamawiający: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu, Pl. Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz, NIP: 8491436922, REGON: 790290368, e-mail: luteraniepisz@gmail.com 
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Część I: remont wieży kościoła w Wejsunach, polegający na uzupełnieniu ubytków w tynku, wymianie podłogi, malowaniu i remoncie instalacji elektrycznej.
  • Część II: prace konserwatorskie ołtarza neogotyckiego kościoła w Wejsunach.
 3. Przedmiot zamówienia został opisany w Przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 4. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
 5. Inwestycja realizowana jest w związku z realizacja projektu pt. „Remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności w załączonym przedmiarze i treści niniejszego Zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w neogotyckim kościele w Wejsunach w ramach projektu pt. „Remont wieży kościelnej oraz konserwacja ambony neogotyckiego kościoła w Wejsunach” znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 7. Wspólny słownik zamówień:

CPV 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45453100-8 – Roboty renowacyjne

 1. Termin wykonania zamówienia: w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu, Pl. Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz, osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich do dnia 08 / 04 / 2024 r. do godziny 24:00.
 • Osoba do kontaktu: Marcin Pysz, e-mail: luteraniepisz@gmail.com.
 • Załączniki:
  • Zapytanie ofertowe
  • Załącznik nr 1 – Przedmiar
  • Załącznik nr 2 - Wzór oferty
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
  • Załącznik nr 4a: Wzór umowy w sprawie części I zamówienia
  • Załącznik nr 4b: Wzór umowy w sprawie części II zamówienia
Data powstania: piątek, 8 mar 2024 08:02
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2024 08:20
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2024 14:51
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 206 razy