BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy
Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 10, o powierzchni
użytkowej 56,15 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i
przedpokoju, usytuowany na parterze budynku cztero-piętrowego nr 8 w
Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 10
przynależy piwnica o pow. 3,28 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego
lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99
lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 56,15/1028,36 części
oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych
lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego
umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 88.275,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych). Cena
udziału w gruncie wynosi 1.285,00 zł.
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na
podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia
31.01.2007 roku wynosi 8.827,50 zł.
(słownie złotych : osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i
pięćdziesiąt groszy).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania
dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy
Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVIII/141/2007 Rady Miejskiej w
Rucianem-Nidzie z dnia 28.12.2007 roku została przeznaczona do oddania w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w
użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą
opłatę w wysokości 321,25 zł od której stosujemy bonifikatę w wysokości
90%, czyli 32,12 zł + 22% VAT tj. 7,06 zł = 39,18zł przed spisaniem umowy
notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca
będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości
udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 12,85 zł + 22%VAT tj. 2,82
zł = 15,67 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 8.827,50 zł + 39,18 zł = 8.866,68
zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej
wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu
Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w
Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr
XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. Sprzedaż lokalu jest
zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku
od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535.
13.Wykaz niniejszy podaje się do
publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 23.01.2009 roku do dnia 13.02.2009 roku.


Data powstania: piątek, 23 sty 2009 14:28
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 07:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2649 razy