BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja

POŚ.6733.4.2024

       Ruciane-Nida, dn. 17 czerwca 2024 r.

Nasz znak:

POŚ. 6733.4.2024

 

D  E  C  Y  Z  J  A

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2. art. 53  oraz art. 54 ustawy z dnia  27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 104 § 1 oraz art. 106  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola Jabłońskiego,             ul. Dubois 15/99, 15-349 Białystok, pełniącego funkcję pełnomocnika Nadleśnictwa Maskulińskie z siedzibą na ul. Rybackiej 1, 12-200 Ruciane-Nida

     

o r z e k a m

o d  m  ó  w  i  ć  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

u z a s a d n i e n i e

 Pełnomocnik Inwestora Pan Karol Jabłoński, reprezentujący Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą na ul. Rybackiej 1, 12-220 Ruciane-Nida wniósł  dnia 20 luty 2024 r. ( data wpływu do tut. Urzędu) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski 

 Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tak jest  w przypadku wnioskowanego terenu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia dnia 14.03.2024 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.    

         Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  i Autostrad  -  w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego wymagane jest od zarządcy drogi i dokonywane jest w trybie  art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego w formie postanowienia. Projekt przedmiotowej decyzji Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie otrzymał w dniu 14 marca 2024 r. , a także dnia 22 maja 2024 r.  po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z pełnomocnikiem inwestora.  W obu przypadkach stanowisko ww. organu było negatywne. Rozpatrując przedmiotowy wniosek, organ uzgadniający ustosunkował się negatywnie do lokalizacji przedmiotowej inwestycji z uwagi  na niezachowanie wymaganej odległości umiejscowienia ww. inwestycji, wynikającej z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320)  Postanowieniem z dnia 27 marca 2024 r. znak: O/OL.Z-3.4351.97.2024.AP oraz postanowieniem z dnia  29 maja 2024 r. znak: O/OL.Z 3.4351.194.2024.AP Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odmówił uzgodnienia ww. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki nr 3095/19 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji

  Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny   do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,  a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.