BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

POŚ.6733.4.2024

P O S T A N O W I E N I E

 

      Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi  na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą na ul. Rybackiej 1, 12-220 Ruciane-Nida reprezentowanej przez pełnomocnika

 

       

      p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19,  w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski

 

 

    u z a s a d n i e n i e

 

     W dniu 15 maja 2024 r. pełnomocnik inwestora po otrzymaniu pozytywnych uzgodnień  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nr O.OL.Z-3.4350.33.2024.1.JS, złożył wniosek z prośbą o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida,     Ruciane-Nida – obszar miejski.

     Zgodnie z  art. 97 § 2 k.p.a gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca;
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia;
  3. strony postępowania wykazu geodezyjnego;
  4. a/a.