BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.5.2024 -Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

POŚ.6733.5.2024                                                                                                                                                                                                                               Ruciane - Nida, dnia 21 maja 2024 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2024 r. Pani Bożeny Ziółkowskiej Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą na ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa  

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

rozbudowie umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I oraz Guzianka II na części działki ewidencyjnej nr 42/5 (Jezioro Bełdany) w obrębie geodezyjnym
2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz części działek ewidencyjnych nr 59/1 i 60
w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Rozbudowa umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I oraz Guzianka II.

Inwestycja stanowi cel publiczny o znaczeniu lokalnym stosownie do art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozbudowa umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I oraz Guzianka II. W wyniku realizacji inwestycji powstać ma połączenie istniejących umocnień awanportu dolnego śluzy Guzianka I oraz śluzy Guzianka II na odcinku 31,6 m na działce ewidencyjnej nr 42/5, obręb Iznota oraz przedłużenie umocnienia dolnego awanportu śluzy Guzianka I na odcinku 40 m po stronie południowo-zachodniej na działkach ewidencyjnych
nr 42/5, obręb Iznota oraz nr 60, obręb Ruciane-Nida. 

Parametry przedmiotowej inwestycji:

 • umocnienie brzegu w formie ścianki oporowej z oczepem żelbetowym,
 • maksymalna łączna długość ścianki oporowej – do 71,6 m,
 • maksymalna szerokość ścianki oporowej – do 0,6 m.
 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie ustala się.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
  1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 54).
  2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1336 z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały nr XLIV/635/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
  4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz w części w granicach obszaru NATURA 2000 tj. obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska - kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną Obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na Obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: rozbudowa umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I                                     oraz Guzianka II. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie
   z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336
   z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
  5. Przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
   10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, z późn. zm.). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 3 października
   2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).
  6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 1. Śluza Guzianka I wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego (nr rej. A-4671 z dnia 14.05.2019 r.). W sąsiedztwie terenu inwestycji na działce ewidencyjnej nr 61/1, obręb Ruciane-Nida zlokalizowany jest bunkier wieżowy wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego (nr rej. A-4664 z dnia 21.01.2019 r.).
 2. W granicach terenu inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
  • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania oraz projektowanych sieci
i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. 

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Inwestor powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań polegających na pozbawieniu kogokolwiek dostępu do drogi publicznej.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska oraz w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 216 Sandr Kurpie.

 1. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
  1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
  2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
  3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.).
  4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
   - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
   - budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

                  - cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
                  - innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Przedmiotowa inwestycja podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego stosownie do przepisów ustawy Prawo Wodne (j. Dz.U z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.).
 2. Dostęp do terenu inwestycji od strony nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych należy realizować zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2023 r., 1478 z późn.zm.)
 3. Przedmiotowa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 1. Linia rozgraniczająca teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne stosowane w decyzji

Linię rozgraniczającą teren inwestycji oznaczono linią ciągłą koloru czarnego oraz cyframi 1 i 2 na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

 1. Teren inwestycji:

Teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej nr 42/5 (Jezioro Bełdany) w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz części działek ewidencyjnych
nr 59/1 i 60 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

UZASADNIENIE

Pani Bożena Ziółkowska Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku, pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą na ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie umocnienia brzegów fragmentu Jeziora Bełdany przy śluzie Guzianka I oraz Guzianka II na części działki ewidencyjnej nr 42/5 (Jezioro Bełdany) w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, Ruciane-Nida – obszar wiejski oraz części działek ewidencyjnych nr 59/1 i 60 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w granicach terenu inwestycji nie występują chronione grunty rolne lub leśne stosownie do przepisów odrębnych.
 4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – PRACOWNIA WZ ESPRIT Sp. z o.o., Stawiguda - spełniający warunek o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
 5. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.);
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.);

          Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił   o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego.     

    Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu  do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów  o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia  czy w oparciu  o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał  w dniu 26 kwietnia 2024 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia  27 marca 2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa  w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  w przedmiotowej sprawie skorzystał.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego projekt przedmiotowej decyzji otrzymał dnia 26 kwietnia 2023 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa ww. organ  w przedmiotowej sprawie skorzystał.

 

Pouczenie

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia żądania, o którym mowa w art.51 ust. 2e ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca;
 2. Strony postepowania wg. wykazu geodezyjnego;
 3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia;
 4. a/a.