BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.2.2024.1

Decyzja zmieniająca

Ruciane - Nida, dnia 09 maja 2024 r.

 

DECYZJA NR POŚ.6733.2.2024.1

ZMIENAJĄCA DECYZJĘ ZNAK:POŚ.6733.2.2024 Z DNIA 23 STYCZNIA 2024 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2024 r. Pana Macieja Jacaszek, ul. Sobótki 11a/6, 80-247 Gdańsk, pełnomocnika Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, dotyczącego zmiany decyzji znak:POŚ.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie strefy miejsc ogólnodostępnego odpoczynku nad wodą w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem - Nidzie", na części działki ewidencyjnej nr 102 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski

 

 

U S T A L A M

  1. Ustalam zmianę dotychczasowego zapisu pkt 2 ppkt 2.4 lit a o brzmieniu:

Obsługa komunikacyjna: do ul. Mazurskiej (działka ewidencyjna nr 387), poprzez działki ewidencyjne nr 74, 97/3, poprzez część działki nr 3105/2 (wykorzystanie fragmentu części działki nr 3105/2 wg. odrębnej procedury) oraz z nowo projektowanym układem komunikacyjnym na działce ewidencyjnej nr 102. W obrębie działek, co do których inwestor posiada tytuł prawny, należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości, które zaprojektowano w ramach całej inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku”.

 

  1. Zapisy pkt 2 ppkt 2.4 lit a otrzymują następujące  brzmienie:

Obsługa komunikacyjna: do ul. Mazurskiej (działka ewidencyjna nr 387), poprzez działki ewidencyjne nr 74, 97/3, poprzez część działki nr 3105/2 (wykorzystanie fragmentu części działki nr 3105/2 wg. odrębnej procedury) oraz nowo projektowanym układem komunikacyjnym na działce ewidencyjnej nr 102, a także  do ul. Dworcowej (działka ewidencyjna nr 76/9), poprzez działki ewidencyjne nr 109/17, 109/14, 104/5, 104/13, 104/11, i 103/2. W obrębie działek, co do których inwestor posiada tytuł prawny, należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości, które zaprojektowano w ramach całej inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku”.

 

  1. Pozostałe zapisy w decyzji pozostają bez zmian.

 

UZASADNIENIE

Pan Maciej Jacaszek, ul. Sobótki 11a/6, 80-247 Gdańsk, pełnomocnik Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, złożył wniosek o zmianę decyzji znak:POŚ.6733.2.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie strefy miejsc ogólnodostępnego odpoczynku nad wodą w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku  w Rucianem-Nidzie” na części działki ewidencyjnej nr 102 zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski. Wnioskowana zmiana decyzji zgodnie z pismem z dnia 10.04.2024 r. dotyczy wprowadzenia jeszcze jednej obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji do ul. Dworcowej (działka ewidencyjna nr 76/9), poprzez działki ewidencyjne nr 109/17, 109/14, 104/5, 104/13, 104/11, i 103/2.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zatem zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ww. przepisów jest możliwa, gdyż bezsprzecznie strona na mocy tej decyzji nabyła prawa. Jednakże zmiana ta dopuszczalna jest w sytuacji zachowania przepisów odrębnych w tym przypadku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.). Wnioskowana zmiana dotyczy wyłącznie określenia dodatkowej, alternatywnej obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji w pkt 2 ppkt 2.4 lit a pierwotnej decyzji. Tym samym nie wiąże się ze zmianą jakichkolwiek parametrów, granic czy też skali przedmiotowej inwestycji. Analizując przedmiotową sprawę ze względu na zakres wnioskowanych zmian, uznać należy, iż zmiana ta została dokonana z zachowaniem przepisów odrębnych. Dlatego też, z uwagi na brak konieczności ponownego zastosowania procedury niezbędnej do wydania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego opartej o sporządzoną analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego, orzeczono jak w sentencji.

  1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w granicach terenu inwestycji nie występują chronione grunty rolne lub leśne stosownie do przepisów odrębnych.
  4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – PRACOWNIA WZ ESPRIT Sp. z o.o., Stawiguda - spełniający warunek o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.).
  5. W trakcie trwania postępowania w sprawie zmiany decyzji stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:

Projekt przedmiotowej decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn.zm.) uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. W myśl treści art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art.  106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie-uzgodnienie uważa się za dokonane. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa ww. organ w przedmiotowej sprawie skorzystał.

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.