BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - POŚ. 6733.4.2024

Postanowienie

P O S T A N O W I E N I E

 

      Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida,     Ruciane-Nida – obszar miejski. Inwestorem jest Nadleśnictw Maskulińskie z siedzibą  na ul. Rybackiej 1, 12-220 Ruciane-Nida reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Jabłońskiego, ul. Dubois 15/99, 15-349 Białystok  

 

       

           p o s t a n a w i a m

 

z a w i e s i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski

 

 

        u z a s a d n i e n i e

 

    W dniu 11 kwietnia 2024 r. pełnomocnik inwestora złożył wniosek z prośbą o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanału technologicznego wraz z trzema studniami kablowymi na części działki ewidencyjnej nr 3095/19, w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida,  Ruciane-Nida – obszar miejski do czasu dokonania dodatkowych uzgodnień projektowanej sieci z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

 

      W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

  

 

p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie