BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.2.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z pózn.zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida znak: POŚ.6733.2.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie strefy miejsc ogólnodostępnego odpoczynku na wodą w ramach projektu pn. ”Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem-Nidzie”, na części działki ewidencyjnej nr 102 w obrębi geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

Data powstania: wtorek, 30 kwi 2024 14:06
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 kwi 2024 12:18
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 80 razy