BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

                                                                                Ruciane - Nida, 19 lutego 2024 r.

Rada Miejska Ruciane-Nida
LXXVII Sesja w dniu 26 lutego 2024 r., (poniedziałek)  godz. 15:00
RO.RM. 0002.02.2024                                                          

 

Zawiadamiam, że dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się LXXVII sesja  Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu  z LXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2024 r.

5. Podjęcie uchwał:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2024 - 2028.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do Międzygminnego Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Pieckach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane-Nida na lata 2023 – 2028”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXVII/232/2020 Rady Miejskiej Ruciane-Nida   dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida”.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (część nr geod  96/6 o pow. 350 m² w Śwignajnie).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości - na okres do 3 lat (część nr geod 121/4 o pow. 576 m² i 121/3 o pow. 54 m² w Wojnowie).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VII.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Popielno.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu w celu przejścia i umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z  siedzibą w Lublinie adres:  20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.

6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

9. Zamknięcie obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane - Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 20 lut 2024 11:41
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2024 12:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2024 07:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 152 razy