BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.9.2023

Postanowienie - wznowienie pośtępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), po analizie zaistniałych faktów  w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, złącza kablowego SN wraz z wymianą stanowiska słupowego SN na części działek ewidencyjnych nr  wraz z wymianą stanowisk słupowych SN na części działek ewidencyjnych nr 1107, 1106,  w obrębie geodezyjnym 3-Karwica oraz części działek ewidencyjnych nr 3167, 1003, 1017, 1016, 1030, 1029, 1042, 1041, 1055, 1054, 1068, 1067, 1082, 1081, 1095, 1094 w obrębie  geodezyjnym 5-Krzyże, Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A  z siedzibą na ul. Grabarskiej 21A, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocników.

 

          p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, złącza kablowego SN wraz z wymianą stanowiska słupowego SN na części działek ewidencyjnych nr 1107, 1106, w obrębie geodezyjnym 3 – Karwica, oraz części działek ewidencyjnych nr 3167, 1003, 1017, 1016, 1030, 1029, 1042, 1041, 1055, 1054, 1068, 1067, 1082, 1081, 1095, 1094 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże, Ruciane-Nida – obszar wiejski.                             

 

 

        u z a s a d n i e n i e

 

    Wnioskodawca w imieniu którego jako pełnomocnik wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, złącza kablowego SN wraz z wymianą stanowiska słupowego SN  na części działek ewidencyjnych nr 1107, 1106 w obrębie geodezyjnym 3-Karwica oraz części działek ewidencyjnych nr 3167, 1003, 1017, 1016, 1030, 1029, 1042, 1041, 1055, 1054, 1068, 1067, 1082, 1081, 1095, 1094 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże, Ruciane -Nida – obszar wiejski. w obrębie geodezyjnym 3-Karwica, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

      W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a zawiesił postępowanie na wniosek pełnomocnika inwestora. W dniu 20 listopada 2023 r.  do tut. Urzędu, wpłynął wniosek pełnomocnika wnioskodawcy o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a gdy ustąpiły przyczyny uzasadniając zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

  

Data powstania: środa, 29 lis 2023 12:14
Data opublikowania: środa, 29 lis 2023 13:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2023 09:19
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 68 razy