BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.8.2023

Postanowienie - wznowienie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego

  P O S T A N O W I E N I E

 

      Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu  dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z wymianą stanowisk słupowych SN na części działek ewidencyjnych nr 1095, 1094 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże oraz części działek ewidencyjnych nr 1106, 1107, 1117, 1118, 1129, 1130, 1140, 1141, 1150/4 i 1150/32 w obrębie geodezyjnym 3-Karwica, Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A  z siedzibą na ul. Grabarskiej 21A,  20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocników.

 

          p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV  wraz z wymianą stanowisk słupowych SN na części działek ewidencyjnych  nr 1095, 1094  w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże oraz części działek ewidencyjnych nr 1106, 1107, 1117, 1118, 1129, 1130, 1140, 1141, 1150/4 i 1150/32       w obrębie geodezyjnym 3-Karwica, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 

        u z a s a d n i e n i e

 

    Wnioskodawca w imieniu którego jako pełnomocnik wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV wraz z wymianą stanowiska słupowego SN na części działek ewidencyjnych nr 1095, 1094 w obrębie geodezyjnym 5-Krzyże oraz części działek ewidencyjnych nr 1106, 1107, 1117, 1118, 1129, 1130, 1140, 1141, 1150/4 i 1150/32  w obrębie geodezyjnym 3-Karwica, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

      W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a zawiesił postępowanie na wniosek pełnomocnika inwestora. W dniu 20 listopada 2023 r. do tut. Urzędu, wpłynął wniosek pełnomocnika wnioskodawcy o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a gdy ustąpiły przyczyny uzasadniając zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2023 13:41
Data opublikowania: środa, 29 lis 2023 12:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 gru 2023 09:19
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 69 razy