BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

        Ruciane – Nida, 20 listopada 2023 r.

Rada Miejska Ruciane - Nida
LXXIII Sesja w dniu 27 listopada 2023 r., godz. 15:00

RO.RM.0002.12.2023

Zawiadamiam, że dnia 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida odbędzie się LXXIII sesja Rady Miejskiej.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 23 października 2023 r.
  5. Podjęcie uchwał:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028.

b. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

d. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Ruciane – Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/278/2020 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego  zwolnienia od opłat  i określenia trybu ich pobierania.

f. Podjęcie uchwały w sprawie usług sąsiedzkich.

g. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

h. Podjęcie uchwały w sprawie określeni metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida (część nr geod. 192/289 w Rucianem – Nidzie o pow. 20 m2).

j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida (część nr geod. 192/289 w Rucianem – Nidzie o pow. 21 m2).

k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (nr geod 229/4 o pow. 526 m² w Rucianem-Nidzie).

l. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

m. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Piaski, Gmina Ruciane – Nida – Kompleks IV.

n. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ruciane – Nida – ul. Jana Krajeckiego, Al. Wczasów, Spacerowa, Wrzosowa.

o. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ruciane – Nida – ul. Polna, Jana Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Rybacka.

p. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania gruntów za lasy ochronne na terenie Gminy Ruciane – Nida będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pisz.

  1. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
  2. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
  4. Zamknięcie obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane – Nida.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

    Ruciane - Nida

                                                                                         /-/  Agnieszka  Kręciewska

Data powstania: poniedziałek, 20 lis 2023 13:18
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 09:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 lis 2023 07:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 283 razy