BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT w sprawie KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r.

Ruciane-Nida, 24.04.2023 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w terminie od dnia 22 maja do dnia 06 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Powiatu Piskiego.

 

Termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Ruciane-Nida wyznaczono w dniach:

25-26maja 2023 r. - dla,

 • mężczyzn z rocznika 2004;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej;
 • wszystkich, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej;
 • ochotników, którzy ukończyli 18 lat.

05 czerwca 2023 r. - dla kobiet (kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku 2023 kończą naukę na kierunkach np. medycznych czy psychologicznych).

06 czerwca 2023 r. – dzień dodatkowy.

Stawiennictwo do kwalifikacji wymienionych w obwieszczeniu wojewody warmińsko – mazurskiego osób jest obowiązkowe i dotyczy również tych, którzy nie otrzymali wezwania.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej znajduje się stronie internetowej WCR Ełk, w zakładce /aktualności /, /kwalifikacja wojskowa 2023/.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz osoby niepełnosprawne lub ich prawni opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

pod nr tel. 87 425 44 52 do dnia 19 maja 2023 r.

 

Informacje Ogólne

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Ponadto:

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 18 lat życia, trwający do końca roku kalendarzowego, w którym te osoby kończą 60 lat życia, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których ten obowiązek dotyczy.

Zwierzchni nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
 7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.


OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 1. kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 2. kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 3. kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku obejmuje:

 • mężczyzn z rocznika 2004;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy do tej pory nie wzięli udziału w kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku 2023 kończą naukę na kierunkach np. medycznych czy psychologicznych;
 • wszystkich, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej;
 • ochotników, którzy ukończyli 18 lat.

Szczegółowe informacje w rozporządzeniu: https://bit.ly/3FO9KYY

Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego https://wcrolsztyn.wp.mil.pl/u/articles/atts/2023/4/bOBWIESZCZENIA_ws_kwalifikacji_wojskowej__wersja_podpisana_elektronicznie.pdf

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 kwi 2023 10:51
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2023 10:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2023 08:14
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 353 razy