BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 1. Położenie nieruchomości - obręb Wejsuny
 2. Numer działki - 94
 3. Księga Wieczysta, obciążenia - OL1P/00013984/7 – wolna od obciążeń
 4. Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości - 1.500 m2
 5. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość oznaczona Ls V, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z handlem i usługami, bez prawa wznoszenie urządzeń i obiektów budowlanych. Ogrodzenie z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora.

Działka nr 94 położona w Wejsunach nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida.

 1. Czas trwania dzierżawy - 5 lat.
 2. II ustny przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00, w sali nr 4 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Alei Wczasów 4.
 3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

1) Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto: 8.000,00 zł.

Do kwoty wylicytowanej rocznego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

2) Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

 1. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu płatny jest: za rok 2023 r. w terminie 30 dni od podpisania umowy dzierżawy, za lata następne do 31 marca.
 2. Zasada aktualizacji opłaty: wysokość czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Waloryzacja czynszu nie wymaga zawierania aneksu do umowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2024 roku.
 3. Wysokość wadium: 1.500,00 zł

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją bez zastrzeżeń oraz potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie ma do niego zastrzeżeń.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy.  Jeżeli osoba ustalona jako  dzierżawca nieruchomości

nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przetargu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Granice wydzierżawionych nieruchomości nie zostaną geodezyjnie wskazane. Dzierżawca otrzyma załącznik graficzny na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy Ruciane-Nida dokumentacji kartograficznej. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt Dzierżawcy, także w przypadku zaistnienia sporów co do przebiegu granic nieruchomości dzierżawionej z nieruchomościami sąsiednimi.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida  można uzyskać na stronie głównej www.bip.ruciane-nida.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udziela Referat Gospodarki Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 21 lub tel.87 425 44 38 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.ruciane-nida.pl, www.bip.ruciane-nida.pl, oraz www.monitorurzedowy.pl.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 16.03.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.

Data powstania: czwartek, 16 mar 2023 11:35
Data opublikowania: czwartek, 16 mar 2023 09:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2023 10:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 469 razy