BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne! Czy zalewanie ulic po ulewnych deszczach to wina niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Wszyscy doskonale wiemy jak ważne są opady deszczu dla środowiska naturalnego, który nie tylko oczyszcza powietrze ale również przyczynia się do wzrostu roślin i jest źródłem wody niezbędnej do życia na ziemi. Niestety zbyt silne opady deszczu powodują liczne podtopienia i zalewanie ulic w miastach i na posesjach. Zdarza się to wtedy kiedy niedrożna jest kanalizacja deszczowa lub jej brak, a także wtedy kiedy mieszkańcy odprowadzają wody opadowe ze swoich posesji do kanalizacji sanitarnej, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób szkodzą sobie i sąsiadom. Takie działania doprowadzają do zalewania ulic oraz do kilkukrotnego nawet zwiększania ilości ścieków odprowadzanych urządzeniami eksploatowanymi przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest nielegalne i zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podlega karze grzywny do 10.000 zł, niezależnie od tego czy robimy to świadomie czy nieświadomie.

Kiedy zalewane są ulice miast, wtedy za ten stan rzeczy obarczamy władze miasta lub gminy oraz lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Niestety wina leży zupełnie gdzie indziej. Z przepisów prawa wynika, że każdy rodzaj płynnych nieczystości posiada określone miejsce docelowe. Wody opadowe spływają grawitacyjnie do gleby, rowów i rzek a w miastach kanalizacja deszczowa powinna służyć odwodnieniu pasa drogowego a nie odwodnieniu dachów i posesji. Niedopuszczalne jest więc odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, która powinna służyć odprowadzaniu ścieków bytowych do miejskiej lub gminnej oczyszczalni ścieków. Deszczówka z posesji, zgodnie z prawem budowlanym powinna być kierowana na własny teren, nieutwardzony lub do dołów chłonnych czy zbiorników retencyjnych. Obecnie wprowadzane są różnego rodzaju programy dofinansowujące zagospodarowanie wód opadowych, co wskazuje na dość znaczącą rangę tego problemu. Nie maw kraju miejscowości, która nie boryka się z tego rodzaju problemami. Jest to spowodowane rozwojem urbanistycznym i utwardzaniem terenu wokół budynków, które wygląda estetycznie ale niekoniecznie sprzyja środowisku.

Bardzo duży dopływ ścieków do oczyszczalni w trakcie opadów atmosferycznych, sugeruje na liczne podłączenia rur spustowych, odprowadzających wodę z dachów budynków do kanalizacji sanitarnej. Ma to ogromny wpływ na pracę urządzeń kanalizacyjnych i proces oczyszczania ścieków, co podnosi koszty eksploatacyjne zarówno urządzeń jak i samej oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie Sp. z o.o., wzorując się na innych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, przystępuje do kontroli sieci kanalizacyjnej pod kątem nieuprawnionego włączenia przez poszczególnych właścicieli posesji rur spustowych odprowadzających wodę deszczową. W sytuacji stwierdzenia odprowadzania z posesji wody opadowej do kanalizacji sanitarnej zostaną podjęte czynności zmierzające do ukarania właściciela posesji karą grzywny określoną w art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uprasza się więc mieszkańców Gminy Ruciane - Nida o sprawdzenie sposobu odprowadzania lub zagospodarowania wody opadowej ze swoich posesji. Kontrole rozpoczną się w miesiącu lipcu i będą przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem - Nidzie oraz przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2022 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2022 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:56
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 664 razy