BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.15.2021

Ruciane-Nida,  27 październik 2021 r.

 

POŚ.6733.15.2021CP

                              

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 49,  61 § 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 )  oraz  art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)  w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 13 października 2021 r., znak: SKO.73.307.2021 w kwestii wyznaczenia do załatwiania przedmiotowej sprawy Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 99, obręb Sady, gmina Mikołajki.

Inwestorem jest P4 sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Grzegorza Pawelek Laboratorium EMVO Sp. j., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.                   

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.                           

Data powstania: piątek, 29 paź 2021 11:08
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 11:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lis 2021 09:50
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 232 razy