BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.1.2020CP

POŚ.6733.1.2020CP

Ruciane-Nida,  03 marca 2020 r.

                                                                    

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celupublicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN15kV i nN0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej -inwestycja liniowa energetyczna. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 441/2, 441/1, 430, 445, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na części działek geodezyjnych 3107/2, 15/2 obręb Ruciane-Nida – obszar miejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział  w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Michała Kuczyńskiego,  ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j., z siedzibą ul. Gdańska 12, 15-429 Białystok.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Data powstania: środa, 4 mar 2020 11:33
Data opublikowania: środa, 4 mar 2020 11:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2020 07:03
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 121 razy