BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RO.RM.0002.14.2019
                              

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Ruciane-Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4853 z 8 października 2019 r.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 18 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Rucianem-Nidzie część nr 381/1),
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach  stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida (w Rucianem-Nidzie nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39),
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (w Rucianem-Nidzie ul. Kwiatowa 7 lokal 11),
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jego najemcy (w Rucianem-Nidzie ul. Boczna 4 lokal 4).
 6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

 
 

Przewodnicząca RadyMiejskiej Ruciane-Nida

/-/ Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 gru 2019 11:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 858 razy