BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 3 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RO.RM. 0002.13.2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz  § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Ruciane-Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4853 z 8 października 2019 r.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 listopada 2019 r.
 5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026,
  2. przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  3. przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2020-2026.
 6. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok,
  2. przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  3. przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat (w Wojnowie część nr 121/3 i  nr 121/4).
 8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca RadyMiejskiej Ruciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 3 gru 2019 14:47
Data opublikowania: środa, 4 gru 2019 10:26
Data przejścia do archiwum: środa, 11 gru 2019 11:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 796 razy