BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.I.5.2019CP

                

 Ruciane-Nida dn. 09 sierpnia 2019 r.

IGK.6730.I.5.2019CP

 

 

 

 D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku    w sprawie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN15kV i nN 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej na części działek ewidencyjnych nr 3107/2, 15/2, 430, 441/1, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na działkach ewidencyjnych nr 441/2, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 445 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Odział Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kuczyński, reprezentujący ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12, 15-249 Bialystok

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN15kV i nN 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej na części działek ewidencyjnych nr 3107/2, 15/2, 430, 441/1, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na działkach ewidencyjnych nr: 441/2, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 445 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida-obszar miejski.

 

 Uzasadnienie

 

W dniu 20 maja 2019 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego.   W dniu 31 lipca 2019 r. ( data wpływu do tut. Organu 08 sierpnia 2019 r.). Inwestor  PGE Dystrybucja S.A Odział Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kuczyński, reprezentujący ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą   przy ul. Gdańskiej 12, 15-249 Białystok wniósł o wycofanie swojego wniosku w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN15kV i nN 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej na części działek ewidencyjnych nr 3107/2, 15/2, 430, 441/1, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na działkach ewidencyjnych nr: 441/2, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 445 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida-obszar miejski.

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                 

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

 

                                                             

                                             

 

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. a/a.

 

Sporządziła:

M.Kaczmarczyk

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 wrz 2019 12:17
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 374 razy