BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

IGK.6840.23.2018                                                                       Ruciane -Nida, 30.07.2019 r.

 

Ogłoszenie II publicznego  przetargu ustnego nieograniczonego

         

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

 

Lokal użytkowy nr 13 o powierzchni użytkowej 84,89 m2, położony na parterze budynku nr 30 w Ukcie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 8489/152585 części w gruncie ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2

            cena wywoławcza  netto   82 000,00 zł, wadium  10 000,00 zł.

 Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 13 o powierzchni użytkowej 84,89 m2, położony na parterze budynku nr 30 w Ukcie wraz z udziałem 8489/152585 części w gruncie ozn. nr geod. 198/1,  o pow. 2394 m2,  ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00041346/0.

Nieruchomość nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Lokal nr 13 składa się z pomieszczeń: sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń zaplecza, wc.

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 05 września  2019 r., o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2019  roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia  02 września 2019r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 lip 2019 09:07
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2019 13:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 wrz 2019 08:40
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1207 razy