BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.I.11.2019.CP

IGK.6730.I.11.2019CP

Ruciane-Nida,  23 lipca 2019 r.

                                                                   

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

              

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)    oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN-0,4kV i SN-15kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr  geodezyjnym 4/1, 6/1, 11, 7/1, 21/1 oraz 21/3, obręb Piaski,  gmina Ruciane-Nida.  Inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej Czerwonko, ul. Górzysta 44 A, 18-400 Giełczyn.    

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

M.K

tel. 87 425 44 51

Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 13:30
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 13:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 wrz 2019 09:07
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1045 razy