BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IGK.6730.I.10.2019CP

Obwieszczenie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida,  05 lipca 2019 r.

                                                                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zpóźn. zm) oraz   art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na umocnieniu brzegów awanportu dolnego śluzy Guzianka II na części działki nr 42/5 obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida w ramach projektu „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej -  ul. Guzianka (gm.Ruciane-Nida, pow. Pisz, woj. Warmińsko-Mazurskie)”. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z/s ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa reprezentowane przez:  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, z/s Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Robert Chciuk-Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

M.K

tel. 87 425 44 51

Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 13:12
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sie 2019 14:16
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1229 razy