BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020-2023

Ławnikiem może być ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie  i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub i był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Do zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru  lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Koszt opłaty oraz opłaty za badanie lekarskie  i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin przyjmowania zgłoszeń   -  do 30 czerwca 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida pok. nr 18 tel. 87 4254443                                                                                                                                          

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/  Piotr Ryszard Feliński

 

Data powstania: czwartek, 13 cze 2019 07:25
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2019 07:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1263 razy