BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 lutego 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.
0002.02.2019                     

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane-Nida VII  sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 stycznia 2019 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2019 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
 3. Omówienie gospodarki odpadowej:
 • bilans gospodarki odpadowej za 2018 rok,
 • prognoza ceny za odpady na 2019 rok,
 • edukacja społeczna.

C. Część uchwałodawcza:

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  3. wystąpienia Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”,
  4. rozpatrzenia skargi,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  6. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Popielno,
  7. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  8. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2019,
  9. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/-/ Agnieszka Kręciewska

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 23:19
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2019 23:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lut 2019 08:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1640 razy