BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida,  21 lutego 2019 r.

IGK.6730.21.2019

                                                                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej  linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane - Nida  na linie kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV, na działkach nr 14/2, 553/2, 14/1, oraz 1 obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z/s ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Szymczyk Biuro Projektów Elektrycznych EiP  z/s ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk .

           Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 3 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

A.O.

tel. 87 425 44 54


                          

 

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 14:05
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2019 14:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 mar 2019 08:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1358 razy