BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                                      Ruciane-Nida, 08 lutego 2019 r.

IGK.6730.9.2019

 D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z/s ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Szymczyk Biuro Projektów Elektrycznych EiP  z/s ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk.

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej  linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane - Nida  na linie kablową 15 kV wraz z powiązaniami
z istniejącymi liniami 15 kV, na działkach nr 241, 242, 243/5, 244, 245, 13/5, 14/2, 553/2, 14/1, 13/4 oraz 1 obręb Szeroki Bór oraz działki nr 555/1, 228, 213, 214 obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida, jako bezprzedmiotowe.

 

 Uzasadnienie

 

            Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z/s ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Szymczyk Biuro Projektów Elektrycznych EiP  z/s ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk  w dniu 5 lutego 2019 r.  wniósł o wycofanie swojego wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane - Nida  na linie kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV, na działkach nr 241, 242, 243/5, 244, 245, 13/5, 14/2, 553/2, 14/1, 13/4 oraz 1 obręb Szeroki Bór oraz działki nr 555/1, 228, 213, 214 obręb Końcewo, gmina Ruciane-Nida.

         Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                        

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor – Wnioskodawca
  2. strony postępowania
  3. a/a

 

 

Sporządziła:

A.O.

 

Data powstania: piątek, 8 lut 2019 13:06
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2019 13:10
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1495 razy