BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 22 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM. 0002.1.2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019 r. (środak) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida VI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z u z:
  • IV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 19 grudnia 2018 r.
  • II nadzwyczajnej (V kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2018 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na  2019 rok.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
  3. przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej,
  4. wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Ruciane-Nida w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2019 rok,
  8. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2019,
  9. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ”Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie”,
  10. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania    rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida,
  11. gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 

Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 12:50
Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 13:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2019 07:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1290 razy