BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W związku ze zmianą ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1340 oraz z 2018r. poz.2247), uprzejmie informuję, że w 2019 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie  z art. 4 ust. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nabudowanego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2019.pdf/e6c36839-9642-a2d1-e84e-e3f7ca033acb

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do burmistrza właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Data powstania: wtorek, 22 sty 2019 09:45
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2019 09:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 wrz 2019 09:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1743 razy