BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie IX publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

IGK.6840.38.2016 Ruciane - Nida, 03.01.2019 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza IX publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionej:

 

działka ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane -Nida. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00030983/7. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:   MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

      cena wywoławcza  netto   70 000,00  zł, wadium 10 000,00 zł.

                     

IX publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony   w dniu 7 lutego 2019, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do 04 lutego 2019 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz www.monitorurzedowy.pl
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 03 stycznia 2019 r. do dnia 04 lutego 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 sty 2019 08:35
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2019 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lut 2019 08:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1457 razy