BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 5 grudnia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM. 0002.11.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję na dzień 19 listopada 2018 r. (środak) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida IV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 listopada 2018 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na III sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2018 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  • przedstawienie  opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026.
 3. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2019 rok:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2019 r.
  • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,
  • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2019 r.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,
  3. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2019 r.,
  4. ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu,
  5. gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 22:27
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 22:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2018 10:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1627 razy