BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGk.6730.133.2017

                 Ruciane-Nida, dn. 20 września 2018 r.

IGK.6730.133.2017

D  E  C  Y  Z  J  A

 

            Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki w sprawie przeniesienia  decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 04 grudnia 2017 r., znak: IGK.6730.133.2017 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego  na działce nr 22 w obrębie 5-Krzyże, Gm. Ruciane-Nida- obszar wiejski., dla zamierzenia polegającego na budowie wieży widokowej w ramach inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”

     o r z e k a m

 

odmówić przeniesienia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia   04 grudnia 2017 roku, znak:IGK.6730.133.2017 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego  na działce nr 22 w obrębie 5-Krzyże, gmina Ruciane-Nida dla zamierzenia związanego z budową wieży widokowej.

 

u z a s a d n i e n i e

            Wnioskodawca Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020 znieśli  do tut. Urzędu wniosek o przeniesienie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida   z dnia  04 grudnia 2017 roku, znak: IGK.6730.133.2018 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego na działce nr 22 w obrębie 5-Krzyże, gmina Ruciane-Nida, dla zamierzenia polegającego na budowie wieży widokowej w ramach inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”

Przepis art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (traktujący  o możliwości przenoszenia decyzji) dotyczy decyzji określonej w art. 59 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc decyzji o warunkach zabudowy. Także przepisu art. 63 ust. 5, z uwagi na jego tekstową precyzję nie można interpretować rozszerzająco. W związku z powyższym istnieje brak możliwości przeniesienia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

           

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

p o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 

Zgodnie z art. 127a Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję oraz z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

Otrzymują :

 

 

  1. Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich 2020
  2. a/a

 

 

Sporządziła:
M.K

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 13:51
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2018 19:05
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1638 razy