BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.60.2018

Nasz znak IGK.6730.60.2018                                                                                                 Ruciane-Nida, dnia 17 września 2018 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2018 r. Pana Pawła Wysockiego prowadzącego działalność pn. Biuro Projektowe i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z siedzibą ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej nr 1646 N na części działki nr 86/1, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1646 N. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.121, z późn. zm.).

1.1.  Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej nr 1646 N na części działki nr 86/1, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1    Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

2.2    Parametry techniczne inwestycji

 1. Długość chodnika – 710,0 m.
 2. Szerokość chodnika – 2,0 m.
 3. Powierzchnia chodnika - 1420,0 m2.
 4. Nawierzchnia chodnika - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm.
 5. Zjazdy na działki sąsiednie o powierzchni 670,0 m2 wykonane z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm.

2.3    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.              Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne polegać ma na budowie chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2.4    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W sąsiedztwie inwestycji na działce nr 96 znajduje się cmentarz ewangelicki z końca XIX w. wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków A-729/S 4.09.1989 r.

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiekty archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.5    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.6    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.7    Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.8    Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 Poz. 1202).

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej nr 81/6 w obrębie geodezyjnym 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pan Paweł Wysocki prowadzącego działalność pn. Biuro Projektowe i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, pełnomocnik Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z siedzibą ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej nr 1646 N na części działki nr 86/1, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).
 5. W trakcie postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:

 

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak:PZD.4002.151.2018.CI..

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 20 sierpnia  2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

           Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się   po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.                  W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku   z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z  26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 - specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 23 sierpnia  2018 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.  Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

        Powiatowy Zarząd  Dróg w Piszu zgodnie  z art. 53 ust. 4 . pkt. 9 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2018 r.znak: PZD.4002.151.2018.CI uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej nr 1646N na części działki nr 86/1 w obrębie geodezyjnym Wejsuny, gmina Ruciane-Nida.

 

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
 3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
 4. a/a.

 

Sporządziła:

 1. Kaczmarczyk

 

Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2018 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2018 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2018 12:45
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1656 razy