BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Słowiańska 19
2. Numer działki : 158/1 i 3118/14
3. Powierzchnia łączna działek : 1.258m2
4. Numer księgi wieczystej: lokalu KW 33483, działki KW 32532
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 64,09 m2, składający się z dwóch pokoi i kuchni, usytuowany na I piętrze, w budynku mieszkalnym wielolokalowym, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Słowiańskiej nr 19. Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależą 2 piwnice i 2 pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 63,18 m2. Przedmiotem sprzedaży jest równocześnie udział w wyżej wymienionych działkach wielkości 255/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal wpisany jest do rejestru zabytków.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona z udziałem w gruncie i pomieszczeniami przynależnymi) wynosi 37.170,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr IV/27/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27.12.2006 roku wynosi 3.717,00 zł.
(słownie złotych : trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość zabudowana, objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 27 grudnia 2006 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Sprzedaż nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 28.03. 2007r.do dnia 18.04.2007r.
Data powstania: środa, 28 mar 2007 13:46
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2007 11:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2007 12:15
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2881 razy