BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Wygryny-Borek,

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XXXV/224/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 05 luty 2017 r. do 05 marca  2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach 8.00 do 14.00, w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek

 

Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 27 luty  2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   03 kwietnia 2018 r.  

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
    o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: piątek, 26 sty 2018 13:36
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2018 13:38
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 12:03
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1633 razy