BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu w celu zmiany sposobu użytkowania terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 176/17, 176/18, położonych w obrębie Ruciane-Nida – obszar miejski, obszar Natura 2000, zgodnie z dyspozycją art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje 30 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Termin o którym mowa upływa 26 lutego 2018 roku. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Data powstania: środa, 24 sty 2018 11:01
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 11:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2018 11:43
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1508 razy