BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/8
3. Powierzchnia działki : 650m2
4. Numer księgi wieczystej: 12012
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 45, o powierzchni użytkowej 47,29 m2,składający się z
trzech pokoi ,kuchni ,łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej nr 4.
Do lokalu mieszkalnego nr 45 należy jedna piwnica oznaczona nr 45 o pow. 3,18 m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 55 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej budynku – 2446 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) wynosi 42.260,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.226,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7.Cena udziału w działce nr 229/8 wynoszącego 47,29/2446 części wynosi : 450,00 zł
( słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej ustala się w wysokości 1% ceny gruntu, co stanowi w chwili obecnej 45,00,- zł. (słownie: czterdzieści pięć złotych ) + 22% VAT tj. 9,90 zł = 54.90 zł.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi 112,50,-zł.(słownie:
sta dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) + 22% VAT tj. 24,75 zł = 137,25 zł.
10. Nieruchomość zabudowana, objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/ 16/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16 marca 2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu po zastosowaniu bonifikaty plus koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku.
14. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
15.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
t.j. od dnia 26.03. 2007r.do dnia 17.04.2007r.


Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2007 08:50
Data opublikowania: środa, 28 mar 2007 09:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2007 12:15
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2949 razy