BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ujawnionych w KW 13020:

- ozn. nr geod. 689, o pow. 2.452 m2
Cena wywoławcza 87.990,00 zł, wadium – 8.800,00 zł
Działka ma dostęp do drogi przez działkę ozn. nr geod. 690.

- ozn. nr geod. 690, o pow. 578 m2
Cena wywoławcza 22.010,00 zł, wadium – 2.200,00 zł

- ozn. nr geod. 691, o pow. 760 m2
Cena wywoławcza 28.940,00 zł, wadium – 2.900,00 zł

- ozn. nr geod. 692, o pow. 608 m2
Cena wywoławcza 22.700,00 zł, wadium – 2.270,00 zł
Działka nie ma dostępu do drogi.

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 30 kwietnia 2007 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia
27 kwietnia 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr
19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż
3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6.W razie nie stawienia się ustalonego nabywcy do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Bliższych informacji można zasięgnąć w tut. Urzędzie pokój nr 9, tel. 0/87/4231036 w 37.Data powstania: czwartek, 22 mar 2007 09:53
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2007 13:57
Data przejścia do archiwum: środa, 2 maj 2007 07:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3211 razy