BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

 

IGK.6840.38.2016                                                        Ruciane- Nida, 14 grudnia 2017 r.

 

 

Ogłoszenie IV publicznego  przetargu ustnego nieograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionej:

 

działka ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane -Nida. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00030983/7. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

      cena wywoławcza  netto   72 000,00  zł, wadium 10 000,00 zł.

                     

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony                                              w dniu 19 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl oraz www.ruciane-nida.pl.
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15 grudnia 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r.

 

                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                             Miasta i Gminy Ruciane -Nida

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 gru 2017 14:13
Data opublikowania: piątek, 15 gru 2017 14:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 13:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1856 razy