BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

IGK.6730.146.2017

Ruciane-Nida dn. 11 grudnia 2017 r.

IGK.6730.146.2017

 

 

 

                                                                                     D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej, zadaszonej, konstrukcji szkieletowej, drewnianej w ramach  inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 22, 27/1 obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krysian Obidziński v-ce prezes firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą Al. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn

 

 

Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej, zadaszonej, konstrukcji szkieletowej, drewnianej w ramach inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 22, 27/1 obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, jako bezprzedmiotowe.

 

 Uzasadnienie

 

W dniu 24 listopada 2017 r. tut. Organ  zawiadomił strony o wszczęciu postępowania  administracyjnego w strawie ustalenia w/w lokalizacji inwestycji celu publicznego.  W dniu 01 grudnia 2017 r. ( data wpływu do tut. Organu 06 grudnia 2017 r.)  Wnioskodawca Gmina Ruciane-Nida, w imieniu której  działa pełnomocnik Pan Krystian Obidziński   v-c e prezes firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Al. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn wniósł o wycofanie swojego wniosku o w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej, zadaszonej, konstrukcji szkieletowej, drewnianej w ramach inwestycji pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 22, 27/1 obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida.  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                        

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

                                              

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. a/a.

 

 

Sporządziła:

M.Kaczmarczyk

Data powstania: wtorek, 12 gru 2017 09:44
Data opublikowania: wtorek, 12 gru 2017 09:49
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 12:03
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 2062 razy