BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.13.2017 Ruciane-Nida, 6 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida L sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 listopada 2017 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu

29 listopada 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018 – 2025:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018 – 2025,

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018 – 2025,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018 – 2025.

 

8. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2018 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2018r.

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.,

 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2018 r.

 

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

3) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w

Rucianem-Nidzie na 2018 r.,

4) ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i

pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu,

5) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki takiej opłaty,

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Ruciane-Nida na 2018 rok,

7) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ruciane-Nida

na 2018 rok,

6) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Data powstania: poniedziałek, 11 gru 2017 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2017 11:33
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2017 10:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1636 razy