BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TRESCI SIWZ

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 07 grudnia 2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida”, znak IGK.271.11.2017.. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Ad. 1.
W pkt 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia nie sprecyzowano, iż odbieranie przez Wykonawcę odpadów z PSZOK, po zgłoszeniu przez Zamawiającego, będzie dotyczyć tylko odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów.
Odpady zbierane selektywnie: szkło, plastik, papier będą gromadzone w kontenerach o pojemności 30 m³ jednakże Wykonawca nie jest zobowiązany do ich wywozu.
Ad. 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru, plastiku, szkła bezpośrednio do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś k. Mrągowa, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na koszty logistyczne.
Ad. 3.
Zamawiający dopuszcza odbiór, szkła, popiołu z palenisk domowych oraz odpadów zielonych w workach o pojemności 60l lub 80l. z uwagi na duży ciężar tych frakcji.
Ad. 4.
Popiół z palenisk domowych w zabudowie wielorodzinnej należy odbierać po zgłoszeniu przez Zamawiającego jednak nie częściej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
Ad. 5.
Odbiór choinek powinien odbyć się 1 raz w okresie obowiązywania zamówienia po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Ad. 6.
Zapis w pkt. 25 stanowi, iż z uwagi na wzmożoną produkcję odpadów w okresach świąt kościelnych i państwowych jak również długich weekendów może zajść konieczność dodatkowego odbioru odpadów, głównie w zabudowie wielorodzinnej.
 
Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
 
 
W załączeniu treść zapytania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 gru 2017 09:25
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2017 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 gru 2017 15:23
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1714 razy