BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

specjalista do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe w kierunku pozyskiwania funduszy europejskich,
b) podyplomowe studia lub kursy z zasad wykorzystania funduszy unijnych,
c) obywatelstwo polskie
d)umiejętność obsługi komputera, obsługi Generatora Wniosków,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) dobra znajomość języka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe

a) komunikatywność,
b) operatywność,
c) dyspozycyjność,
d) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
e) kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
b) przygotowanie i weryfikacja, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
c) stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi gminie na etapie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów,
d) administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji,
e) opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich,
f) przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
g) prowadzenie rozliczeń finansowych z wykorzystania dofinansowania z organem kontrolującym realizacje projektu,
h) ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu pod kątem źródeł finansowania,
i) bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mnieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytoralnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno - skarbowe,
f) kserokopia dowodu osobistego,
g) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
h) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: specjalista do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich do dnia 30 marca 2007 r. do godz.15.00

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ruciane-nida.pl )oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze. zm.)

Burmistrz Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: piątek, 9 mar 2007 10:36
Data opublikowania: piątek, 9 mar 2007 11:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lip 2007 14:30
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 4461 razy