BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie

                                                                                  Ruciane-Nida, dn. 21 września 2017 r.

Gmina Ruciane-Nida                                                                                    

Al. Wczasów 4      

12-220 Ruciane-Nida

IGK.271.II.14.2017

                                                                                                               O F E R E N C I

 

Z a p y t a n i e    o f e r t o w e

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie w którego skład wchodzi:

 • aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej Śnieżka S-4 kabel w ilości 12 szt. instalowane przed pasem linii P10 po obu stronach jezdni dwupasmowej. Od strony najazdu przed linia P10 element emituje pulsujące światło pomarańczowe (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszych,
 • czujnik ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywnego systemu w obrębie przejścia – 4 szt.,
 • czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu – 2 szt.
 • szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m od źródła zasilania 230V – 1 szt.
 • znaki D-6  wraz z lampa ostrzegawczymi umieszczonymi nad znakiem w celu lepszej widoczności z większy odległości
 • akumulator 12V 60 AH – 1 szt.
 • lampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm – 2 szt.
 • oznakowanie poziome w formie biało czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy
 • system antypoślizgowy (Anti Skid) wykonany z czerwonego boksytu zapewniający skrócenie drogi hamowania 2x60 m2. Łączna ilość nawierzchni antypoślizgowej 120 m2. Nawierzchnia antypoślizgowa w barwie czerwonej.

Prace montażowe:

 • montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych,
 • montaż znaków D-6 oraz lamp ostrzegawczych nad znakami,
 • montaż oraz kalibracja czujników ruchu,
 • wykonanie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych PEO, lamp oraz szafy sterowniczej
 • montaż oraz konfiguracja szafy sterowniczej,
 • montaż nawierzchni antypoślizgowej
 • prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika na szerokości około 1,5 m
 • demontaż istniejącego oznakowania D-6 – 2 szt. (przekazanie dla Zamawiającego)

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z  2013 r., poz.  759  z  późn. zm.) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo i aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz inne dokumenty na żądanie zamawiającego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22.12.2017 r. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku przedłużenia terminu realizacji w/w zadania. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wskazówkami Zmawiającego. Wykonane prace należy objąć gwarancja minimum 24 miesięcy od dnia zakończenia robót.

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 03.10.2017 r. do godz. 14:30 w pok. nr 15.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 11:03
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 11:09
Data przejścia do archiwum: środa, 4 paź 2017 07:16
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1886 razy